FORRETNINGSBETINGELSER SELSKABET NCC / DYBT GODNAT APP:
ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.
1. ANVENDELSE

I det følgende omtales Selskabt ncc som ”Dybtgodnat” og den til hvem Dybtgodnat skal præstere en ydelse mod betaling for ”Kunden”.

”Parterne” anvendes som betegnelse for både Dybtgodnat og Kunden. Nærværende Generelle Betingelser omtales i det følgende som ”Betingelserne”.

Enhver mellem Dybtgodnat og Kunden individuelt skriftligt indgået aftale hvor Dybtgodnat for Kunden skal præstere en ydelse mod betaling omtales i det følgende som ”Aftalen”. Dette gælder uanset om der måtte være tale om en eller flere aftaler.

Er der modstrid mellem Betingelserne og Aftalen, har vilkårene i Aftalen forrang. Betingelserne kan i øvrigt kun fraviges ved skriftlig aftale Parterne imellem.

Dybtgodnat forbeholder sig til enhver tid retten til at tilføje og ændre i nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

Dybtgodnat er i tilfælde af salg, fusion, fission eller anden overdragelse af hele eller dele af Dybtgodnat’s forretning berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne og Aftalen til tredjemand uden indhentning af Kundens samtykke.

Ethvert salg fra Selskabet ncc (i det følgende benævnt “Dybtgodnat”) sker i henhold til nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem Parterne.

2. AFTALEINDGÅELSE OG OPSIGELSE

Aftaler accepteres ved at appen downloades og et abonnemt på historierne accepteres..

Dybtgodnat er dog ikke forpligtet i henhold til den indgåede aftale, såfremt der efter Dybtgodnats afgivelse af ordrebekræftelse opstår leveringshindringer, som Dybtgodnat ikke bærer ansvaret for, jf. nærmere nedenfor i pkt. 9 vedrørende force majeure.

Dybtgodnat appen er en løbende abonnementsydelse. Abonnementet kan opsiges når brugeren mener at dette er passende, men er der betalt for en måned, så refunderes denne måned ikke, men betalingerne stopper med at blive trukket fra næste måneds betaling.

3. LEVERING OG FORSINKELSE

Alle leverancer, dvs historierne og meditationerne fra Dybtgodnat, skal være til rådighed i appen så snart et abonnement er startet.

4. YDELSEN

Dybt godnat ́s ydelse er godnat historier og meditationer til børn og unge. Det skal dog være alle aldergrupper frit at benytte historierne fra Dybt godnat. Dybt godnat tager ikke ansvar for at alle historierne falder i alle brugernes smag, eftersom disse er skrevet i et forsøg på at ramme en bred målgruppe.

5. PRISER

Dybtgodnat forbeholder sig retten til at ændre enhver oplyst pris vedrørende løbende ydelser med 30 dages varsel med mindre andet er udtrykkeligt anført.

6. BETALINGSBETINGELSER

Abonnementet til Dybtgodnat appen bliver trukket en gang om måneden, og trækkes typisk den sidste dag i måneden.

7. ANSVAR FOR MANGLER

Kunden skal give skriftlig meddelelse om påståede mangler ved leverede ydelser direkte til Dybtgodnat uden ugrundet ophold efter, at manglerne er eller burde have været opdaget af Kunden. Alle reklamationer og krav fra Kundens side skal fremsættes skriftligt overfor Dybtgodnat og vedlægges behørig dokumentation. Er en reklamation ikke modtaget senest 30 dage efter et abonnement er startet, kan kunden ikke længere påberåbe sig mangler ved den leverede ydelse. Afsendelse, med mindre at reklamationen er kommen grundet en nyelig opdatering mm, som ikke var til stedet da abonnementet oprindeligt blev startet. Såfremt det ikke er tilfældet, er Kunden afskåret fra at påberåbe sig mangler.

Dybtgodnats ansvar for mangler er begrænset til omlevering af ydelsen eller anden form for afhjælpning af konstaterede mangler. Såfremt manglerne ikke kan afhjælpes, og det leverede arbejde må anses for ikke fuldført for Kunden, vil kunden modtage en refusion af abonnements betalingen for de måneder hvor manglerne har været til stede

Dybtgodnat ikke påtager sig noget ansvar for nogle former for driftstab, tab af data, mistet avance eller andet indirekte økonomisk konsekvenstab.

8. PRODUKTANSVAR

Dybtgodnat er alene erstatningspligtig for produktansvar, såfremt et sådant kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser og fraskriver sig dermed ethvert yderligere ansvar af enhver art, som ikke kan støttes på sådanne lovbestemmelser.

Uanset det netop nævnte påtager Dybtgodnat sig ikke noget ansvar for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

9. FORCE MAJEURE

Dybtgodnat er ikke ansvarlig for forsinkelse eller anden misligholdelse som skyldes krig, strejke, lockout og anden force majeure, herunder politiske forhold, som ligger uden for Dybtgodnats kontrol og som ikke ved Aftalens indgåelse burde have været taget i betragtning. Dybtgodnats forpligtelser i henhold til en indgået aftale udskydes ved force majeure, hvis dette er nødvendigt. Forhold hos Dybtgodnats underleverandører, der medfører, at Dybtgodnat ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor Kunden, og som ikke kan afværges uden uforholdsmæssigt store økonomiske omkostninger for Dybtgodnat, anses ligeledes som force majeure. Såfremt en frist for levering af en ydelse fra Dybtgodnat udskydes på grund af indtrådt force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Kunden er berettiget til at annullere den force majeure ramte ydelse, såfremt væsentlige dele af den aftalte ydelse ikke er leveret på det aftalte leveringstidspunkt.

Tilsvarende er Dybtgodnat berettiget til, uden ansvar, at annullere indgåede aftaler, såfremt det viser sig umuligt at opfylde disse inden for en rimelig tid på grund af ovenstående forhold.

10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER og DATABESKYTTELSE

Kunden er ansvarlig for at al indhold, herunder tekster, billeder, musik og film overholder gældende immaterialretlig lovgivning, og dermed ikke krænker dybtgodnats og andre immaterielle rettigheder eller på anden måde krænker lovgivning. Kunden er forpligtet til at holde Dybtgodnat skadesløs for ethvert krav, som Dybtgodnat måtte blive mødt med i tilfælde af en immaterialretlig krænkelse, herunder erstatning, vederlag, godtgørelse sagsomkostninger mv.

PERSONDATA POLITIK FOR SELSKABET NCC / DYBTGODNAT APP:
Tak, for dit besøg på vores hjemmeside/vores app.

Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services.

Udover at være den foretrukne leverandør af online markedsføring, er vores ypperste mål derfor at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services.

Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine persondata på bedst mulige vis.

I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores services.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

HVILKE YDELSER LEVERER VI

Vores virksomhed leverer godnathistorier og meditationer til børn og unge.

Til brug herfor indsamler vi en række data om dig.

Vi har uddybet hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

HVAD ER PERSONDATA?

Persondata kan være mange ting.

Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.

Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.

Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

HVILKE PERSONDATA INDSAMLER VI?

Vi indsamler følgende persondata:

1. Navn
2. IP-adresse

VI INDSAMLER PERSONDATA PÅ FLERE MÅDER

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

 • Når du bruger vores hjemmeside.
 • Når du bruger vores services
 • Når du er i kontakt med vores kundeservice
 • Når du selv giver os persondataene
 • Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med

Du kan nedenfor læse, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

VI BRUGER DINE PERSONDATA PÅ FLERE MÅDER

Her kan du læse følgende:

 • At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
 • At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
 • At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata
 • At vi videregiver dine persondata i nødvendige tilfælde for at levere vores service

VI INDSAMLER OG BRUGER DINE PERSONDATA TIL BESTEMTE FORMÅL

Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

 • I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.

Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.

Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem, fordi det var nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

 • I den anden kategori er der visse persondata, som vi gerne vil kende om dig, så vi kan forbedre vores produkter, tjenester og i øvrigt optimere din relation til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for.

Det er også indsamling af persondata om færden på vores hjemmeside, herunder IP- adresser og placering af cookies på din computer. Dette kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer korrekt.

Ingen af persondataene i kategori nr. 2 er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores service til dig. Derfor skal du afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge disse persondata.

Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.

Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nederst i vores privatlivspolitik.

Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgivning har ret til at kontakte dig som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har købt hos os. Det gælder, hvis vi har modtaget din email-adresse i forbindelse med dit køb og uanset, at du ikke har givet specifikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med sådanne tilbud, vil vi klart og tydeligt præsentere dig for muligheden for at frabede dig lignende henvendelser i fremtiden.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

 • I den tredje kategori er der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.

Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af de persondata ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige’.

VI SLETTER DINE PERSONDATA, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på

 • Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgivning som nævnt i de følgende afsnit
 • Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejdspartner eller andet
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at høre til din online status, da vi gerne vil give dig så god service som muligt
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores rådgivning

Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.

Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser. Vi ’renser’ dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige herfor.

VI KONTROLLERER OG OPDATERER LØBENDE DINE PERSONDATA

Vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.

Det gør vi ved at have fastsat interne retningslinjer for hvordan, vi kontrollerer oplysningernes rigtighed.

Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden til at meddele os dine ændringer.

VI VIDEREGIVER DINE PERSONDATA I DISSE TILFÆLDE

Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, medmindre:

 • det er nødvendigt, for at vi kan udføre vores service over for dig, eller
 • det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
 • du har givet os samtykke til det, eller
 • det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart (der er strenge regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag)
 • det er som led i vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU

Hvis det er nødvendigt. Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. samarbejdspartnere.

Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig.

Hvis du har givet samtykke. Vi videregiver personlige persondata til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vores virksomhed og koncern, hvis vi har dit samtykke.

Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv, en samarbejdspartner eller en tredjepart. Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.

I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores samarbejdspartnere og tredjeparter.

Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

DU HAR MANGE RETTIGHEDER

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte persondata rettet
 • Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
 • Ret til at få slettet dine persondata
 • Ret til at kræve begrænsning
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
 • Ret til at undgå profilering
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktpersondataene i bunden.

RET TIL AT FÅ FORKERTE PERSONDATA RETTET

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.

Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som vi er i besiddelse af.

RET TIL AT FÅ INDSIGT I DINE PERSONDATA OG FÅ UDLEVERET KOPI

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene.

Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

RET TIL AT FÅ SLETTET DINE PERSONDATA

Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

RET TIL AT KRÆVE BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

RET TIL AT GØRE INDSIGELSE IMOD BEHANDLING

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

RET TIL AT TILBAGEKALDE SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

RET TIL AT KRÆVE OPLYSNING OM OVERFØRSEL TIL LANDE OG ORGANISATIONER UDEN FOR EU

Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU.

Vi kan oplyse, at vi videresender persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA.

Alle vores databehandlere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/eu-us-privacy-shield/ ) og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.

Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

RET TIL AT UNDGÅ PROFILERING OG AT VI TRÆFFER AUTOMATISKE AFGØRELSER

Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer automatiske afgørelser.

Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed eller træffer automatiske afgørelser.

KLAGE

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”klage” i emnefeltet.

Du kan skrive til os på mailadresse.

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

HVORDAN OPBEVARER VI DINE PERSONDATA?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at

 • Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
 • Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
 • Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
 • Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud
RISIKOEN OG ANSVARSF RASKRIVELSE

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.

Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a.aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.

Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.

Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

KONTAKTOPLYSNINGER

Vores virksomhed Selskabet ncc er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Selskabet ncc (Dybt godnat app)
36739649
Hej@dybtgodnat.dk

OPDATERING AF DENNE PERSONDATAPOLITIK

Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

Når vi laver ændringer i persondatapolitikken, vil vi nævne det herunder.

Ved at fortsætte med at bruge webstedet, accepterer du brugen af ​​cookies. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er indstillet til at "tillade cookies" for at give dig den bedst mulige browseroplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge dette websted uden at ændre dine cookie-indstillinger, eller du klikker på "Accepter" nedenfor, accepterer du dette.

Close